Deklaracja dostępności

article Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności Platformy Szkoleniowej systemu REJA24

 

Urząd Morski w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Platformy Szkoleniowej systemu REJA24.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości (Informacje i relacje) : Częściowo spełnione
 • Przewidywalność (Podczas wprowadzania danych) : Niespełnione

Opublikowane treści są na bieżąco modyfikowane by spełnić wymagane przepisy

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez zewnętrzny podmiot: TestArmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-238), ul. Petuniowa 9/5

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Osoba: Koordynator ds. dostępności.
 • E-mail: dostepnosc@ums.gov.pl
 • Telefon: +48 (91) 44 03 319

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Szczecin

 • Osoba: Stanisław Sobański, E-mail: ssobanski@ums.gov.pl, telefon: +48 (91) 44 03 271
 • Osoba: Rafał Wołoszun, E-mail: rwoloszun@ums.gov.pl, telefon: +48 (91) 44 03 380
 • Osoba: Anna Witkowska, E-mail: awitkowska@ums.gov.pl, telefon: +48 (91) 44 03 505
 • Osoba: Krzysztof Stawiarski, E-mail: kstawiarski@ums.gov.pl, telefon: +48 (91) 44 03 386
 • Osoba: Artur Damecki, E-mail: adamecki@ums.gov.pl, telefon: +48 (91) 44 03 517

Słupsk

 • Osoba: Arkadiusz Woś, E-mail: awos@ums.gov.pl, telefon: +48 (59) 84 74 203

Trzebież

 • Osoba: Mariola Ziarkiewicz, E-mail: mziarkiewicz@ums.gov.pl, telefon: +48 (91) 312 84 05

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

 

Urząd Morski w Szczecinie oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.