Regulamin

article Regulamin

 

Regulamin korzystania z Platformy Szkoleniowej

dostępnej w ramach

teleinformatycznego sytemu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (System REJA24)

 

§ 1 Wprowadzenie

Na podstawie §1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim (t.j. Dz. U. poz. z 2020 r, poz. 1500) administrowanie i prowadzenie teleinformatycznego systemu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m zwanego dalej Systemem REJA24 powierzone zostało Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania za pośrednictwem publicznej sieci Internet z Platformy Szkoleniowe dostępnej w ramach Systemu REJA24, w tym z umieszczonych na niej Zasobów, dostępnej pod adresem internetowym https://szkolenia.reja24.gov.pl, będącej własnością Administratora Systemu REJA24.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy Szkoleniowej dostępnej w ramach Systemu REJA24 Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Platformy Szkoleniowej jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

§ 3 Definicje

 1. Administrator Systemu REJA24 – podmiot, któremu w trybie art. 17 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1500), zwanej dalej Ustawą, powierzone zostało prowadzenie rejestru i administrowanie rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
 2. Administrator danych osobowych - należy przez to rozumieć administratora Systemu REJA24 oraz Organy rejestrujące.
 3. Organ rejestrujący – należy przez to rozumieć organ, o którym mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy.
 4. Uprawniony organ – należy przez to rozumieć:
  1. Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego, właściwą jednostkę organizacyjną Policji, w zakresie uprawnień, o których mowa w art.14 ust.3 Ustawy oraz
  2. podmioty, o których mowa w art. 16 Ustawy, które posiadają lub uzyskały dostęp do Systemu REJA24.
 5. System REJA24 – teleinformatyczny system rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, który za pomocą publicznej sieci Internet udostępnia możliwość rejestracji jednostki pływającej, dokonania zmian w rejestrze, uzyskania wyciągów i odpisów z rejestru, jak i uzyskania informacji o danych rejestrowych.
 6. Interesant - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Systemu REJA24 w celu zarejestrowania jachtu lub innej jednostki pływającej, zgłoszenia zmian danych zamieszczonych w Rejestrze, uzyskania wyciągu lub opisu z danych rejestrowych.
 7. Użytkownik – osoba, która uzyskała dostęp do Platformy Szkoleniowej Systemu REJA24 w związku z korzystaniem z rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, w szczególności Interesant, Organ rejestrujący lub Uprawniony organ;
 8. Hasło - poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi, konieczny do autoryzowanego dostępu do Platformy Szkoleniowej, w Zasobów.
 9. Login - jawny ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do autoryzowanego dostępu do Platformy Szkoleniowej, definiowany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 10. Zasoby – materiały o charakterze informacyjnym lub dydaktycznym udostępniane na Platformie Szkoleniowej.
 11. Platforma Szkoleniowa – system informatyczny typu LMS (ang. Learning Management System), dostępny po zalogowaniu się Użytkownika, zawierający Zasoby.
 12. Regulamin –niniejszy regulamin dostępny na stronie https://szkolenia.reja24.gov.pl.

§ 4 Zasady uzyskiwania dostępu do Platformy Szkoleniowej, w tym jej zasobów i korzystania z niej

 1. Administrator Systemu REJA24 udostępnia Platformę Szkoleniową oraz zawarte w niej Zasoby dla Użytkowników tj. Interesantów oraz pracowników Organów rejestrujących oraz Uprawnionych organów.
 2. Warunkiem korzystania z Platformy Szkoleniowej, w tym Zasobów dedykowanych przez pracowników Organów rejestrujących oraz Uprawnionych organ jest uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Systemu REJA24.
 3. Dostęp do Platformy Szkoleniowej wymaga od Użytkownika będących pracownikami Organów rejestrujących oraz Uprawnionych organ zalogowania się z podaniem Loginu i Hasła.
 4. Zasoby Platformy Szkoleniowej dedykowane dla Interesantom są ogólnodostępne. Dostęp do nich nie wymaga zalogowania się.
 5. Korzystanie z Platformy Szkoleniowej, w tym Zasobów i jest nieodpłatne.
 6. Informacje zawarte w Platformie Szkoleniowej oraz umieszczonych w niej Zasobach służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym.
 7. Autorzy informacji publikowanych na Platformie Szkoleniowej są zobowiązani do dokładania starań, aby treści w nich zawarte były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i zawierały informacje o działaniu Systemu REJA24. Podane informacje nie stanowią jednak źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz.
 8. Administrator Systemu REJA24 zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w szkoleniach i innych zasobach Platformy Szkoleniowej bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 9. W celu dostosowania treści do potrzeb Użytkowników, Administrator Systemu REAJA24 używa tzw. plików cookies. Cookies to informacja tekstowa zapisywana przez serwer Administratora Systemu REJA24 na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informacje z plików cookies służą Administratorowi Systemu REJA24 do monitorowania ruchu Użytkowników na witrynie i korzystania przez nich z poszczególnych stron Platformy Szkoleniowej. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików Cookies, co może utrudnień w korzystaniu z usługi.

§ 5 Wymagania techniczne i organizacyjne

 1. Administrator Systemu REJA24 zastrzega, iż w celu prawidłowego korzystania z Systemu REJA24 niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe połączone z siecią Internet;
  2. przeglądarka z możliwością uruchamiania skryptów JavaScript i appletów (dla podpisu elektronicznego): Google Chrome od wersji 65, Mozilla Firefox od wersji 6, Microsoft Edge od wersji 17, Safari od wersji 11, iOS Safari od wersji 10, Opera od wersji;
  3. włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. "cookies";
  4. w przypadku niektórych elementów witryny internetowej może być konieczne zainstalowanie i włączenie wtyczki Flash Media Player w najnowszej wersji ze strony Adobe dla przeglądarek wymienionych w pkt 2, jeżeli takiej brakuje lub aktualizacja do najnowszej wersji w przypadku problemów z wyświetlaniem niektórych elementów strony;
  5. dla funkcjonalności związanej z podpisem elektronicznym wymagane są: środowisko Java Runtime Environment w wersji 1.6 lub nowszej, czytnik kart do podpisu elektronicznego z zainstalowanym sterownikiem PKCS#11 do karty i czytnika (dla kluczy przechowywanych na kartach mikroprocesorowych), wczytanie certyfikatów głównych urzędów certyfikacji wydających certyfikaty.
 2. Administrator Systemu REJA24 oświadcza, że dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – dalej: RODO w celach badawczo-statystycznych.
 3. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Administrator Systemu REJA24 nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Użytkowników z oprogramowania innego niż zalecane przez Administratora.
 2. Administrator Systemu REJA24 nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z Platformy Szkoleniowej, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nich informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nich przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji,
  2. działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej Użytkownika,
  3. działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej Użytkownika,
  4. szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Platformy Szkoleniowej, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych i innego szkodliwego oprogramowania,
  5. brak dostępności Platformy Szkoleniowej, zaistniały w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny.
 3. Korzystanie z Platformy Szkoleniowej odbywa się wyłącznie na ryzyko i koszt Użytkownika związany z połączeniem z Internetem.
 4. Administrator Systemu REJA24 nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do Platformy Szkoleniowej.
 5. Administrator Systemu REJA24 nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Administrator Systemu REJA24 zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w każdym czasie. Korzystanie przez Użytkownika z Platformy Szkoleniowej po wprowadzeniu tych zmian będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na ww. zmiany i modyfikacje.
 2. Wszelkie prawa do Systemu REJA24, do wszelkich elementów graficznych oraz innych jej elementów są zastrzeżone. System REJA24 oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2134).