Nagłówek FAQ

Często zadawane pytania:

Wydawca treści

System REJA24 przeznaczony do obsługi rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (tekst jednolity Dz. U. poz. 1500 z 2020 r.) zwanej dalej Ustawą, która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r.

Akty wykonawcze wydane dla Ustawy to:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 763)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 248)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 157)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim (Dz. U. poz. 1908)

System REJA24 dostępny będzie, jako aplikacja obsługiwana z poziomu przeglądarki internetowej. Do obsługi Systemu potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu oraz skaner i drukarka. W sytuacji, kiedy wnioskodawca złoży wniosek w formie papierowej, organ rejestrujący będzie musiał sporządzić i zaimportować cyfrowe odwzorowanie wniosku wraz załącznikami (sporządzić skany ww. dokumentów) oraz wprowadzić dane zawarte we wniosku poprzez formularz elektroniczny Systemu REJA24. Drukarka pozwoli wydrukować zaświadczenie o złożeniu wniosku o rejestrację (pełniącego funkcję tymczasowego dokumentu rejestracyjnego – art. 9 ust. 2 Ustawy), jeśli wnioskodawca będzie chciał je otrzymać w formie papierowej, a nie elektronicznej.
Skaner, ponadto, posłuży pracownikowi OR do sporządzenia i wprowadzenia do Systemu odwzorowania cyfrowego gotowego dokumentu rejestracyjnego.

Wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego określona została przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 248) - i wynosi:

 1. 80 zł,
 2. 60 zł w przypadku opłaty ulgowej – przysługującej właścicielowi jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami i podlegającej obowiązkowi przerejestrowania do Systemu REJA24 w terminie określonym w art. 28 ust. 1 Ustawy.

Z ww. opłaty organ rejestrujący musi pokryć:

 • koszt dokumentu (opłata dla producenta),
 • koszt wysyłki dokumentu (opłata dla kuriera),
 • opłatę do budżetu państwa (10 zł, tylko w przypadku opłaty normalnej, nie obowiązuje w przypadku opłaty ulgowej – zgodnie z art. 18 ust. 7 oraz art. 28 ust. 2 Ustawy).

Pozostała część opłaty stanowi odpowiednio przychód/dochód organu rejestrującego i może być przeznaczona m.in. na pokrycie kosztów osobowych i wyposażenia stanowiska pracy.

Obowiązkowi ponownej rejestracji w Systemie REJA24 podlegają jednostki o parametrach określonych przepisami Ustawy. Właściciele mają na to odpowiednio 12, 18 lub 30 miesięcy od wejścia w życie ustawy (art. 28 ust. 1 i 2 Ustawy).

Tak, rejestracji jachtu można dokonać w dowolnym organie rejestrującym. Wynika to wprost z art. 4 ust. 2 Ustawy, który stanowi, że w celu rejestracji jednostki pływającej właściciel składa wniosek o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego do wybranego organu rejestrującego. Właściciele jednostek pływających będą mogli kierować wnioski o rejestrację do wybranego spośród 382 organów rejestrujących, prowadzonych przez starostów powiatów, prezydentów miast na prawach powiatów oraz wskazane związki sportowe (Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego).

Tak. Jednostka może być zarejestrowana na wniosek właściciela, nawet, jeśli obowiązek ten nie wynika z Ustawy (art. 3 ust. 3 Ustawy). Czasami właściciele jednostek pływających są tym zainteresowani, choćby dla celów ubezpieczenia.

Właściciele jednostek o długości nieprzekraczającej 7,5 m, przeznaczonych do połowu amatorskiego - nie będą musieli ich rejestrować ( art.3 ust.1 pkt 1 Ustawy), ale mogą zarejestrować ( art. 3 ust. 3 Ustawy). Natomiast jednostki służące do rybactwa podlegają obowiązkowi rejestracji(art. 3 ust.1 pkt 2 Ustawy), chyba, że jednostka pływająca jest napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni. Obowiązek rejestracji powstanie, jeżeli jednostka uprawia żeglugę poza granicami RP, a nie jest jednostką, o której mowa w art.3 ust.2 ustawy.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 w związku z ust. 1 pkt 1 Ustawy jednostka używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m, która jest napędzana wyłącznie siłą mięśni nie podlega obowiązkowi rejestracji, jednak, jeśli jednostka taka będzie posiadała inny napęd, np. silnik przyczepny będzie podlegała rejestracji.

Jednostka taka nie będzie musiała być wpisywana do rejestru (art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 Ustawy). Jednak, jeżeli uprawia żeglugę poza granicami RP to podlega rejestracji, o ile nie jest jednostką wymienioną w art. 3 ust.2 Ustawy.

Jeżeli inne przepisy nie nakładają obowiązku zgłaszania posiadania i używania jednostek niepodlegających rejestracji w tym rejestrze – nie będzie takiego wymogu. Przepisy nakładają obowiązek oznakowania każdej jednostki pływającej, aby była możliwość jej zidentyfikowania.

Zgodnie z art. 9 ust. 4 Ustawy, decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru wydaje organ rejestrujący, w przypadku gdy:

 • do jednostki pływającej nie stosuje się przepisów ustawy lub
 • dane zawarte we wniosku o rejestrację nie są zgodne ze stanem faktycznym.

W zakresie przesłanki wymienionej w art. 9 ust. 4 pkt 1 Ustawy, poza parametrem długości decyzję odmowną można wydać, jeżeli rodzaj i przeznaczenie jednostki jest inny niż określony w Ustawie tj. statków morskich, które nie są przeznaczone lub używane do uprawiania sportu lub rekreacji oraz statków żeglugi śródlądowej nieprzeznaczonych lub nieużywanych do uprawiania sportu lub rekreacji lub połowu ryb.

Nie, formularze wniosków zostaną opracowane w ramach Systemu REJA24 i udostępnione organom rejestrującym. Organy rejestrujące powinny stosować ujednolicony formularz.

Urząd Morski w Szczecinie nie ingeruje w JRWA po stronie organów rejestrujących i w ich gestii pozostaje rozwinięcie JRWA dla spraw dot. rejestracji jednostek pływających. Jednakowoż, powołując się na przykład jednego ze starostw, które konsultowało poprawność uzgodnionych nowych kategorii JRWA z Archiwum Państwowym - zaproponowano następujące oznaczenia:

635 Żegluga śródlądowa i morska, jednostki pływające
6350 Dokumentacja związana z rejestracją jednostek / B 5
w tym wnioski, zaświadczenia, decyzje, zawiadomienia itp.
6351 Wydawanie poświadczonych odpisów, wyciągów z rejestru jednostek / B 5

W naszej ocenie- przy założeniu swobody rozwijania JRWA po Państwa stronie- ten podział jest do przyjęcia.

Jeżeli łodzie ratownicze nie należą do jednostek służb państwowych- tak, podlegają rejestracji.

Za pomocą systemu REJA24 można wyrejestrować tylko jednostkę zarejestrowaną poprzez system REJA24 (a zatem zarejestrowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m). Za pomocą systemu REJA24 nie można wyrejestrować jednostki z jednego z funkcjonujących przed wejściem w życie przepisów ustawy rejestrów krajowych. Nie ma też takiej potrzeby. Zgodnie z art. 24 ustawy dotychczasowe rejestry zostały zlikwidowane i są utrzymywane tylko do celów archiwalnych.
Jeżeli jednak jednostka zarejestrowana jest pod obcą banderą, należy ją wyrejestrować z rejestru obcej bandery przed zarejestrowaniem w rejestrze obsługiwanym przez System REJA24.

Zachowanie numeru możliwe jest w przypadkach wskazanych w rozporządzeniu MGMiŻŚ z dnia 31 stycznia 2020 r. (DZ.U. z 2020 r., poz. 157) w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – czyli numerów „POL” i „PL”.

Należy wskazać port morski, dokonując wyboru spośród słownika portów morskich. Dla jednostek pływających eksploatowanych na wodach morskich lub morskich oraz śródlądowych (łącznie) wskazujemy port macierzysty , dokonując wyboru spośród słownika portów morskich. Dla jednostek pływających eksploatowanych wyłącznie na wodach śródlądowych wskazujemy port macierzysty, dokonując wyboru spośród słownika miejscowości w Polsce.

Opłata za wniosek o rejestrację jednostki pływającej nie jest opłatą skarbową. Zgodnie z przepisem art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) nie podlega opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione. Wobec uregulowania opłat rejestrowych w przepisach rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r., poz. 248) - opłatę skarbową egzekwować będziemy w postępowaniach rejestrowych w przypadku czynności nieobjętych przepisami rozporządzenia.

W świetle art. 3 ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - o ile tratwa miałaby, wg deklaracji wnioskodawcy/właściciela przeznaczenie kwalifikujące ją do obowiązkowej rejestracji- powinna zostać zarejestrowana. Jeżeli byłaby napędzana siłą ludzkich mięśni, a jej przeznaczeniem byłby amatorski połów ryb jednostka tego typu nie podlegałaby obowiązkowi rejestracji.

Wnioskodawca powinien pojąć próbę pozyskania deklaracji zgodności CE-gdy dotyczy to jego jednostki pływającej- np. ze strony internetowej wprowadzającego jednostkę do obrotu producenta/dystrybutora/importera. Gdy jest to niemożliwe lub jednostka nie podlega oznakowaniu znakiem CE –w braku dokumentacji dotyczącej siły wiatru i wysokości fali skutkuje to koniecznością wpisania w tych polach znaku „-„.


— 20 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 1 - 20 z 32 rezultatów.

Wydawca treści