Nagłówek FAQ

Często zadawane pytania:

Wydawca treści

Nie. Nie ma obowiązku wykreślenia jednostki pływającej z poprzedniego rejestru prowadzonego na podstawie wygaszanych przepisów na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowy właściciel rejestrując jednostkę wnosi pełną opłatę(80 zł). Opłata ulgowa przysługuje tylko w sytuacji, kiedy rejestracja w systemie REJA24 następuje wyłącznie ze względu na obowiązek ustawowy, a nie ze względu na zmianę stanu faktycznego (jaką jest np. zmiana właściciela).

Wypełniając wniosek o rejestrację jachtu, właściciel musi zadeklarować, czy zamierza eksploatować jednostkę na wodach śródlądowych, na wodach morskich, czy też zarówno na wodach śródlądowych, jak morskich. Należy mieć na względzie, że ta informacja przesądza o rodzaju rejestracji jachtu oraz wymaganiach w zakresie przeglądów technicznych, inspekcji bezpieczeństwa oraz kwalifikacji załogi. Dlatego właściciel powinien podjąć tę decyzję świadomy konsekwencji swojego wyboru. Szczegółowe Informacje dotyczące wymagań w zakresie bezpieczeństwa i kwalifikacji załogi można znaleźć tutaj: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/przewodnik-dla-zeglarzy-i-armatorow-jachtow

Uwaga! Jeśli właściciel zadeklaruje, że będzie eksploatował jednostkę pływającą na wodach śródlądowych i na wodach morskich, będzie ona zarejestrowana jako jednostka morska.

Żaden jacht nie może równocześnie posiadać dokumentów jachtu morskiego i jachtu śródlądowego. Oznaczałoby to zwielokrotnienie obciążeń formalnych i kosztów dla właściciela (np. konieczność przeprowadzania inspekcji przez organy administracji śródlądowej i administracji morskiej). Jednocześnie jest konieczne aby jednoznacznie określony był np. organ odwoławczy w zakresie decyzji dotyczącej rejestracji czy organ inspekcyjny. Jednostka pływająca jest zawsze rejestrowana jako jednostka śródlądowa albo jako jednostka morska. Jeśli właściciel zadeklaruje, że będzie eksploatował jednostkę na wodach śródlądowych i na wodach morskich, jacht będzie zarejestrowany jako jacht morski. Zgodnie z art. 27a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, jachty morskie mogą być używane w żegludze śródlądowej, a ich wyposażenie powinno być co najmniej takie, jak określone w przepisach dotyczących jachtu morskiego o długości do 24 m w Rejonie T (żegludze na akwenach treningowych). Wymagania w zakresie wyposażenia zostały określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie. W odniesieniu do jachtów rekreacyjnych o długości do 15 m żadne wyposażenie nie jest obowiązkowe, a lista z rozporządzenia powinna być traktowana jak wyposażenie zalecane. Natomiast pozostałe jednostki powinny być wyposażone co najmniej w 2 koła ratunkowe, pasy lub kamizelki ratunkowe dla każdej osoby znajdującej się na jachcie, 3 rakiety spadochronowe czerwone, 1 pławkę dymną koloru pomarańczowego, oraz pasy bezpieczeństwa dla co najmniej połowy osób znajdujących się na jachcie, chyba że pasy ratunkowe wyposażone są w uprząż spełniającą taką funkcję.

Jachty morskie, zgodnie z przepisem art. 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. Kodeks Morski (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2175) muszą mieć nadaną nazwę.

Jachty śródlądowe nie muszą mieć nadanej nazwy, natomiast w przypadku nienadania im nazwy muszą być oznakowane nazwą lub znakiem armatora- zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1568 z późn. zm.) oraz § 2.02 załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212 z 2003 r. poz. 2072)

(„02. Znaki rozpoznawcze małych statków
1. Mały statek powinien być oznakowany numerem rejestracyjnym. Jeżeli numer rejestracyjny nie jest wymagany zgodnie z odrębnymi przepisami, mały statek powinien być oznakowany:
a) nazwą lub innym znakiem rozpoznawczym,
b) nazwą i portem macierzystym armatora.
Jeżeli statek nie ma nazwy lub innego znaku rozpoznawczego, to powinien mieć uwidocznioną nazwę armatora.”)

Usługa Paybynet umożliwia dokonanie opłaty za czynności rejestracyjne. Dostarczana jest przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.(KIR S.A.) na podstawie Umowy zawartej z centralnym administratorem systemu REJA24. Usługa ta zapewnia bezpośredni transfer opłat dokonywanych przez interesanta za czynności rejestrowe na rachunek bankowy organu rejestrującego. Opłata uiszczana przez interesanta w żadnym momencie nie jest rejestrowana na rachunkach innych, niż wskazany przez organ rejestrujący. W celu umożliwienia interesantom uiszczania opłaty w formie elektronicznej zwrócono się do organów rejestrujących o podanie, w oparciu o przekazany formularz, aktualnych numerów rachunków bankowych oraz złożenie i zwrotne przekazanie Urzędowi Morskiemu w Szczecinie (centralnemu administratorowi systemu) oświadczenia, na mocy którego organy rejestrujące deklarują dbałość o aktualizację ich danych – w szczególności w razie zmiany rachunku bankowego wskazanego dla opłat za czynności rejestrowe. Funkcjonowanie usługi Paybynet nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń po stronie organów rejestrujących, gdyż jest to wewnętrzna funkcjonalność Systemu REJA24.

Organ rejestrujący nie ponosi kosztów usługi Paybynet. Usługa Paybynet obsługująca transakcje płatności elektronicznych za czynności rejestrowe, dokonywane przez organy rejestrujące i jest dla organów darmowa. Opłatę za dokonywany z poziomu Systemu REJA24 przelew ponosi interesant. Opłata ta wynosi aktualnie 59 gr za przelew.

Tak. Stroną umowy z KIR S.A. na potrzeby Systemu REJA24 jest centralny administrator systemu. Wykorzystanie modułu płatności elektronicznych w systemie REJA24 pozostaje bez związku z wykorzystaniem przez organ rejestrujący usługi Paybynet do innych celów. Aby zapewnić poprawność Państwa danych, w szczególności dotyczących aktualnego rachunku bankowego wskazanego dla celów rejestracji jednostek pływających, organy rejestrujące proszone są o przekazanie Urzędowi Morskiemu w Szczecinie danych niezbędnych do funkcjonowania usługi.

Tak, jednak ze względu na teleinformatyczną formę Systemu REJA24 zachęcamy do jak najszybszego przekazania dokumentów, o których mowa w pytaniu. Przystąpienie organów rejestrujących do usługi płatności elektronicznych Paybynet pozwoli interesantom na wykonanie wszystkich czynności związanych z rejestracją jednostki, bądź innych, z poziomu komputera lub innego urządzenia cyfrowego np. tabletu, smartfonu, od wypełnienia i złożenia wniosku po opłatę za czynności rejestracyjne.

Nie. Jest to kwestia do rozstrzygnięcia przez organy rejestrujące. Wg przekazywanych Urzędowi Morskiemu w Szczecinie informacji część organów wyodrębnia osobny rachunek, a część nie.

Jeśli organem rejestrującym jest Starosta, to potrzebujemy danych dotyczących Starostwa, jako aparatu pomocniczego organu. Analogicznie sytuacja wygląda jeśli organem rejestrującym jest Prezydent Miasta na prawach powiatu, potrzebujemy danych Urzędu Miasta na prawach powiatu. Zasadniczo - zgłoszenie danych rachunku bankowego powinno być zgodne z zapisami umowy rachunku bankowego.

Wypełnione dokumenty można przesłać:

  • jako skany na adres dedykowany do kontaktów z organami rejestrującymi: reja24.or@ums.gov.pl i w ślad za mailem pocztą tradycyjną, podpisany dokument w wersji papierowej lub
  • poprzez platformę ePUAP na skrytkę Urzędu Morskiego w Szczecinie: /Urzmorszc/SkrytkaESP, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W takim przypadku, interesant, który wybrał organ rejestrujący nie oferujący usługi Paybynet on-line, będzie musiał dokonać płatności za czynności rejestracyjne inną drogą i dołączyć do składanego wniosku dowód wniesienia opłaty.


— 20 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 21 - 32 z 32 rezultatów.

Wydawca treści