Polityka prywatności i bezpieczeństwa Systemu REJA24

Polityka prywatności i bezpieczeństwa Systemu REJA24

 

§ 1 Wprowadzenie

Na podstawie §1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim (t.j. Dz. U. poz. z 2020 r, poz. 1500) administrowanie i prowadzenie teleinformatycznego systemu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m powierzone zostało Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie. Urząd Morski w Szczecinie informuje, że respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych osób odwiedzających i korzystających z teleinformatycznego sytemu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, zwanego dalej Systemem REJA24.

§ 2 Definicje

Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności i bezpieczeństwa jest mowa o:

 1. Administratorze danych osobowych - należy przez to rozumieć administratora Systemu REJA24 oraz organy rejestrujące.
 2. Organie rejestrującym – należy przez to rozumieć organ, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1500).
 3. Uprawniony organ – należy przez to rozumieć:
  1. Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego, właściwą jednostkę organizacyjną Policji, w zakresie uprawnień, o których mowa w art.14 ust.3 Ustawy oraz
  2. podmioty, o których mowa w art. 16 Ustawy, które posiadają lub uzyskały dostęp do Systemu REJA24.

§ 3 Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

 1. Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą przy Placu Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, jako Administrator Systemu REJA24 jest jednocześnie Administratorem danych osobowych osób korzystających z Systemu REJA24.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych Urzędu Morskiego w Szczecinie, adres e-mail: IOD@ums.gov.pl, telefonicznie: (91) 44 03 309 lub pisemnie na adres: Urząd Morski w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin.
 3. Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem Systemu REJA24 są gromadzone i wykorzystywane przez Urząd Morski w Szczecinie i organy rejestrujące tylko w celu rejestracji jachtu lub innej jednostki pływającej o długości do 24 m.
 4. Dane osobowe są przekazywane do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych celem produkcji blankietów Dokumentów rejestracyjnych.

§ 4 Prawa Użytkowników Systemu REJA24

 1. Każdy Użytkownik Systemu REJA24, którego dane przetwarzane są w związku korzystaniem z teleinformatycznego systemu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, posiada prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 2. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych, wysyłając e-mail na adres: IOD@ums.gov.pl.
 3. Jeżeli istnieją zastrzeżenia co do sposobu, w jaki Administrator Systemu REJA24, Organ rejestrujący lub Organ uprawniony przetwarza dane osobowe, zawsze przysługuje Użytkownikowi Systemu REJA24 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; tel. 22-531 03 00; adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
 4. Dane osobowe Użytkownika systemu REJA24 chronione są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej: RODO) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 5. Administrator Systemu REJA24 nie ujawnia danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Systemu REJA24 innym podmiotom, z zastrzeżeniem pkt 6.
 6. Dostęp do danych osobowych mają:
  1. wybrani pracownicy Urzędu Morskiego w Szczecinie;
  2. wybrani pracownicy organu rejestrującego;
  3. Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, która serwisuje System REJA24;
  4. Pracownicy Urzędu Komunikacji Elektronicznej - w zakresie informacji, dotyczących pozwoleń radiowych na używanie urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej wydanych na podstawie art. 143 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.) oraz informacji o sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI;
  5. Pracownicy Urzędu Lotnictwa Cywilnego - w zakresie informacji dotyczącej pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa wpisanych do ewidencji prowadzonej na podstawie art. 140e ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 z późn. zm.);
  6. Pracownicy właściwej jednostki organizacyjnej Policji – w zakresie dotyczącym zgłoszenia kradzieży lub odnalezienia jednostki pływającej lub silnika jednostki pływającej;
  7. osoby, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1500).

§ 5 Incydenty bezpieczeństwa

 1. Przypadki naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego Systemu REJA24 należy niezwłocznie zgłaszać w formie zawiadomienia pisemnego (niezależnie od własnych polityk i procedur) do Urzędu Morskiego w Szczecinie pod nr fax: +48 91 43 446 56 lub na adres e-mail: administrator@reja24.gov.pl.
 2. Prosimy zgłaszać zauważone błędy i usterki Aplikacji do rejestracji na szkolenia na adres e-mail: pomoc@reja24.gov.pl.
 3. Pytania lub wątpliwości prosimy kierować do Help Desk: tel.: +48 91 440 35 26, adres e-mail: pomoc@reja24.gov.pl.
 4. Pytania w kwestiach związanych z bezpieczeństwem danych osobowych należy kierować na adres: Urząd Morski w Szczecinie, Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin lub telefonicznie: tel. +48 91 440 33 09, lub na adres e-mail: IOD@ums.gov.pl.

§ 6 Wykorzystanie ciasteczek ("cookies") oraz możliwość ich wyłączenia

 1. Serwis wykorzystuje tzw. ciasteczka czyli z ang. „cookies”. Identyfikują one przeglądarkę oraz usprawniają działanie serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Serwis może wykorzystywać również Anonimowy identyfikator, czyli losowy ciąg znaków używany w tym samym celu co plik cookie na platformach obejmujących niektóre urządzenia przenośne, na których technologia plików cookie nie jest obsługiwana.
 2. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookies, jednak System REJA24 nie będzie działać. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.